Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Canna b2b, s.r.o.

 

IČ 020 03 024, se sídlem Cafourkova 525/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice

zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214621

(dále jen „Společnost“)

 

platné od 1.1. 2016

 

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), část obsahu smluv o poskytování marketingových služeb, které Společnost se svými zákazníky uzavírá.
 2. Zákazníky se pro účely těchto VOP rozumí fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, a dále právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 Občanského zákoníku (dále jen „Zákazníci“, či každý samostatně jako „Zákazník“).
 3. Těmto VOP podléhají veškeré dodávky zboží a služeb Společnosti Zákazníkům na základě přijatých objednávek i jinak uzavřených příkazních, kupních či jiných smluv (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené Smlouvě mají před zněním VOP přednost.

 

II. Objednávka

 1. Návrh na uzavření smlouvy učiněný Zákazníkem (dále jen „Objednávka“) je považován za závazný, je-li učiněn telefonicky, faxem, e-mailem, nebo písemně. Smlouva je uzavřena, pokud Společnost akceptuje Objednávku, a to zpravidla stejným způsobem.
 2. Zákazník je oprávněn Smlouvu uzavřenou na základě akceptované Objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 %  smluvní odměny Společnosti uvedené v Objednávce.

 

III. Služby a zboží

 1. Společnost poskytuje na základě platně uzavřených Smluv Zákazníkům marketingové služby, jejichž součástí může být v konkrétních případech rovněž dodávka zboží (dále jen „Služby a zboží“).
 2. Služby a zboží jsou dodávány v obvyklé kvalitě a dle specifikace ujednané mezi Společností a Zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen poskytnout k dodání Služeb a zboží patřičnou součinnost. V případě, že takovouto součinnost neposkytne, přechází na něj tímto okamžikem nebezpečí škody na příslušném zboží. Je-li Zákazník v prodlení s převzetím příslušného zboží, je Společnost rovněž oprávněna účtovat Zákazníku měsíční poplatek za skladování počínaje prvním dnem druhého započatého měsíce takovéhoto prodlení ve výši 2 % z ceny předmětného zboží bez DPH.
 4. Vlastnické právo ke zboží, které je součástí Služeb a zboží, přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení 100 % smluvní odměny dle čl. IV. a V. VOP.

 

IV. Cena

 1. Společnost poskytuje Zákazníkům Služby a zboží za  smluvní odměnu (dále jen „Cena“) sjednanou mezi Společností a Zákazníkem.
 2. Není-li mezi Zákazníkem a Společností ujednáno jinak, má Společnost vedle zaplacení Ceny vždy právo na náhradu veškerých nákladů spojených s poskytováním Služeb a zboží, i pokud náhrada takovýchto nákladů není Smlouvou řešena výslovně.
 3. Není-li mezi Společností a Zákazníkem sjednáno jinak, je Cena vždy uvedena bez DPH. DPH je k ceně v takovém případě připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

V. Úhrada ceny

 1. Pro placení Ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta v příslušné Smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je Zákazník povinen uhradit Cenu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účet Společnosti určeného ke zveřejnění dle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Bankovní účet“), před poskytnutím Služby nebo zboží do data uvedeného na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Společností.
 2. Nesjednají-li Společnost se zákazníkem jinak, jsou faktury Společnosti vystavovány se splatností 14 dnů.
 3. Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch Bankovního účtu Společnosti pod správným variabilním symbolem. Není-li variabilní symbol uveden nebo je-li uveden chybně, je Společnost oprávněna považovat Úhradu ceny za neprovedenou.
 4. Je-li Zákazník v prodlení s placením Ceny, nákladů dle čl. IV. odst. 2 VOP, či jejich příslušenstvím, a to i jen částečně, není Společnost povinna uskutečnit ve prospěch Zákazníka jakékoli další dodávky Služeb a zboží. V případě prodlení s placením Ceny po dobu delší než 30 dnů je Společnost oprávněna odstoupit od veškerých smluv uzavřených se Zákazníkem, které dosud nezanikly splněním.
 5. V případě, že nebude Cena zaplacena řádně a včas je Společnost oprávněna uplatnit proti Zákazníku právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den trvání takovéhoto prodlení. Uplatnění a zaplacení této smluvní pokuty nezbavuje Společnost nároku na náhradu vzniklé újmy.

 

VI. Reklamace a odpovědnost za újmu

 1. Zákazník je povinen spolu s převzetím Služeb a zboží vynaložit takovou péči, aby řádně, a to nejpozději do 3 dnů, zjistil jejich veškeré případné vady a v téže lhůtě tyto vady u Společnosti písemnou formou uplatnil. Neuplatní-li Zákazník takovéto vady u Společnosti řádně a včas, nemůže být na pozdější uplatnění těchto brán Společností zřetel. Za dodržení písemné formy se pro účely tohoto ustanovení VOP považuje rovněž forma e-mailu.
 2. Ustanovení odst. 1 tohoto čl. se považuje za vzdání se práva Zákazníka z vadného plnění, nad rámec předmětného ujednání.
 3. Není li Smlouvou ujednáno jinak, Společnost neposkytuje Zákazníku jakoukoli záruku za jakost.
 4. Společnost odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Zákazníku v příčinné souvislosti s poskytnutím Služeb a zboží, byla-li tato škoda a její výše Zákazníkem řádně uplatněna a prokázána, a to až do výše Ceny. Společnost neodpovídá Zákazníku za jinou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním Služeb a zboží.

 

VII. Důvěrnost informací a obchodní tajemství

 1. Veškeré informace o obchodních vztazích mezi Společností a Zákazníkem se považují za obchodní tajemství, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.
 2. Společnost a Zákazník jsou povinny zajišťovat obchodnímu tajemství druhé smluvní strany, ke kterému mají přístup, odpovídající utajení. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá Zákazník Společnosti za veškerou tím vzniklou újmu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Místně příslušným soudem pro řešení jakýchkoli sporů mezi Společností a Zákazníkem je soud určený dle obecného soudu Společnosti.